VAD VI GÖR

Vi erbjuder heltäckande hantering av träbroprojekt från idé till rivning av bro.

män vid byggnation

STÖD TILL BESTÄLLARE

Erfarenheten är nyckeln till att framgångsrikt upphandla och driva ett träbroprojekt, och det är inte en enkel process. Vi ser till att erbjuda omfattande stöd vid upphandlingen och under hela projektets gång för att säkerställa att allt flyter smidigt och effektivt.

träbro render

PROJEKTERING

Vi har omfattande erfarenhet av att hantera alla aspekter av träbroprojekt, från initiala idéer, konceptutveckling och förstudier, till projektering, brokonstruktion och sammanställning av förfrågningsunderlag. Denna expertis gäller både små och stora broar.

byggnation av bro

BYGGNATION

Från anbud till planering, inköp och arbets- och projektledning, erbjuder vi omfattande stöd och lösningar för att säkerställa en framgångsrik och effektiv byggnation av träbroar.

skadad träbro

STÖD VID FÖRVALTNING

Genom att erbjuda inspektioner, skadeutredningar och mätsystem kan vi erbjuda omfattande stöd vid förvaltningen av träbroar, vilket bidrar till en långsiktig och hållbar infrastruktur.

maskinborrning i trä

TEKNIKUTVECKLING

Det finns redan nu många innovativa konstruktionslösningar för broar och andra träkonstruktioner, men det finns alltid utrymme för förbättring. Forskning och utveckling är grundläggande för TBS, och vi lägger stor vikt vid nytänkande och förbättrad användning av material.

STÖD TILL BESTÄLLARE

Erfarenheten är nyckeln till att framgångsrikt upphandla och driva ett träbroprojekt, och det är inte en enkel process. Vi ser till att erbjuda omfattande stöd vid upphandlingen och under hela projektets gång för att säkerställa att allt flyter smidigt och effektivt.

Vi erbjuder vårt stöd för träbroprojekt på olika nivåer, antingen som en övergripande extern projektledare eller som specialiststöd för specifika frågor och problemområden. Våra tjänster riktar sig både till privata och offentliga beställare.

När vi fungerar som byggledare är vår främsta uppgift att säkerställa kvaliteten i projektets genomförande. Detta kan innebära att vi besöker fabriker hos tillverkare för att verifiera material som senare blir oåtkomligt, vilket är ett exempel på hur vi arbetar för att garantera kvaliteten.

Att se till att rätt produkter och kvalitetsstandarder används för ändamålet är av yttersta vikt för projektets slutresultat. Ett av våra huvudmål är att säkerställa att detta uppnås genom att genomföra för- och slutbesiktningar, något som vi har särskild kompetens inom.

Efter att en entreprenad har slutförts är korrekt dokumentation en annan viktig aspekt av vårt arbete. Vi ser det som en självklarhet att följa upp och säkerställa att all dokumentation är i enlighet med de överenskomna kraven och standarderna för att underlätta framtida underhåll och säkerställa projektets långsiktiga framgång.

skiftnyckel ikon

PROJEKTERING

Vi har omfattande erfarenhet av att hantera alla aspekter av träbroprojekt, från initiala idéer, konceptutveckling och förstudier, till projektering, brokonstruktion och sammanställning av förfrågningsunderlag. Denna expertis gäller både små och stora broar.

I våra projekt strävar vi efter att alltid kombinera erfarenhet från tidigare lösningar med de senaste tekniska framstegen för att säkerställa att ingen möjlighet till förbättring går förlorad.

Vi använder oss av rationella och standardiserade verktyg för att skapa unika brolösningar inom TBS. I princip utför vi all projektering med 3D-verktyg, vilket inte bara hjälper oss att undvika potentiella kollisioner, utan också möjliggör exakt tillverkning genom CNC-bearbetning.

Dessutom har vi en särskild kompetens inom åtgärdsprojektering för befintliga träbroar. Vissa äldre broar är konstruerade och byggda med en annan kunskapsbas än dagens. När skador upptäcks på dessa broar är det viktigt att de åtgärdas omedelbart för att minimera skadeverkan och säkerställa broarnas långsiktiga hållbarhet.

bygg ikon

BYGGNATION

Arbetsledning och stöd vid projektplanering
Om du har tillgång till arbetskraft men saknar erfarenhet av att montera träbroar, kan vi erbjuda arbetsledning direkt på plats. Vi har erfarenhet av att montera flera broar tillsammans med både stora och små anläggningsentreprenörer och har egen utrustning för hantering av till exempel tvärspända träplattor. Vi kan även assistera vid planeringen av projektet så att material levereras i rätt tid och i korrekt utförande.

Materialleverans genom samarbetspartners
Träbroar består vanligtvis huvudsakligen av limträbalkar som huvudbärverk, men det tillkommer även konstruktionsträ, panel, detaljer som smide, kantplåtar, belysning, mätsystem och mycket mer. Tillsammans med våra samarbetspartners levererar vi allt nödvändigt material direkt till arbetsplatsen, ofta färdigbearbetat för att effektivisera monteringen. Om ni önskar material för egen bearbetning kan vi även ordna det.

Från anbud till planering, inköp och arbets- och projektledning, erbjuder vi omfattande stöd och lösningar för att säkerställa en framgångsrik och effektiv byggnation av träbroar.

sök ikon

STÖD VID FÖRVALTNING

Genom att erbjuda inspektioner, skadeutredningar och mätsystem kan vi erbjuda omfattande stöd vid förvaltningen av träbroar, vilket bidrar till en långsiktig och hållbar infrastruktur.

Broinspektioner
Efter slutbesiktningen är det viktigt att den nya bron underhålls och inspekteras regelbundet för att säkerställa dess funktionsduglighet. Både huvudinspektioner och särskilda inspektioner i enlighet med Trafikverkets krav ingår i vårt tjänsteutbud. Vi kan stoltsera med att ha mer erfarenhet av träbroinspektion än någon annan i Sverige.

Skadeutredningar
Om skador upptäcks vid inspektionen är det viktigt att genomföra en skadeutredning. Utan en sådan löper man risken att skadan inte åtgärdas på rätt sätt. Skadeutredningen utgör sedan underlag för reparation och underhåll.

Mätsystem
För vissa broar, eller delar av broar, som är svåra att nå för rutinmässig kontroll och inspektion, kan det vara nödvändigt att installera mätsystem som möjliggör fuktkvotsmätning även på svåråtkomliga ställen.

Det kan också vara lämpligt att installera mätsystem vid nya broar för att säkerställa att tätskiktet fungerar enligt plan. Ett mätsystem möjliggör mätning av fuktkvoterna precis under tätskiktet utan att skada det och gör att eventuella läckage kan upptäckas innan skadorna blir för omfattande.

lightbulb icon

TEKNIKUTVECKLING

Det finns redan nu många innovativa konstruktionslösningar för broar och andra träkonstruktioner, men det finns alltid utrymme för förbättring. Forskning och utveckling är grundläggande för TBS, och vi lägger stor vikt vid nytänkande och förbättrad användning av material.

Vi är passionerade över att höja kunskapsnivån kring träbroar och träkonstruktioner, både för enskilda organisationer och företag. Vi deltar aktivt i utbildningar i samarbete med Svenskt Trä och på universitet och högskolor, men erbjuder också skräddarsydda utbildningspaket utifrån behov.

Vi engagerar oss även i det kontinuerliga arbetet för att säkerställa att den senaste kunskapen och bästa praxis finns tillgängliga i standarder, utförandebeskrivningar och handböcker. Vi arbetar med justering och uppdatering av den nationella AMA Anläggning och har bidragit till framtagandet av handböcker för bland annat limträ. På internationell nivå medverkar vi i utvecklingen av nästa generation Eurocode för projektering av träbroar.

Genom att fokusera på teknikutveckling och kunskapsspridning bidrar vi till att driva branschen framåt och säkerställa hållbara och innovativa lösningar för träbroar och träkonstruktioner.